دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور عالی ترین و بلند پایه ترین مرجع قضائی کشور می باشد و دارای شعب متعددی در تهران ، قم و مشهد می باشد اما مرکزیت دیوانعالی کشور در کاخ دادگستری تهران واقع شده است .

دیوان عالی کشور دارای یک رئیس ، مستشار و معاون می باشد که تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ میگردد رسیدگی در دیوانعالی کشور شکلی است ، این مرجع جز نقض و ابرام اقدام دیگری انجام نمی دهد

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به تجویز ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری صورت گرفته و ماده ۴۷۷ نیز به نقض آرائی می پردازد که با شرع بین مغایرت داشته باشد ، دیوان عالی کشور همچنین مرجع اعتراض و فرجامخواهی دادنامه های دادگاه های کیفری یک نیز می باشد . رسیدگی فرجامی و فرجام خواهی در دیوانعالی کشور نیز شکلی است و دیوان عالی رای صادر نمی کند بلکه رای بدوی را نقض یا ابرام می کند .

قضات دیوان می بایست دارای ۱۰ سال سابقه قضاوت یا وکالت بوده و یا مجتهد با ده سال سابقه وکالت یا قضاوت باشند .

رئیس و مستشار شعبه دیوانعالی کشور به اتفاق پرونده های را رسیدگی و صدور رای می نمایند و در صورت اختلاف نفر سوم نیز نظر داده ورای اکثریت ملاک می باشد.

دیوانعالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور می باشد .   

دادسرای دیوانعالی کشور نیز با ریاست دادستان کل کشور و در تهران مستقر می باشد .

اول بار در تاریخ ایران در اجرای اصل ۷۵ متمم قانون اساسی مشروطیت دیوانعالی کشور باغ نام دیوان عالی تمیز در سال ۱۳۲۹ قمری تشکیل و سپس بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی نا آن در سال ۱۳۱۶ شمسی به دیوان عالی کشور تغییر یافت .

رای وحدت رویه برای پرونده یا آرائی که قبلاً مورد رسیدگی واقع شده تاثیری ندارد و تنها برای پرونده های بعد از تاریخ صدور رای در حکم قانون بوده و شعب مکلف به متابعت از آن می باشند .

دیوان عالی کشور دارای هیات عمومی که متشکل از رئیس و قضات کلیه شعب دیوان عالی کشور می باشد بوده که در خصوص آراء متعارض یا مواد مورد اختلاف رای وحدت رویه صادر می نماید ، آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور در حکم قانون بوده و لازم الاتباع می باشد .

دیوانعالی کشور عالی ترین مرجع قضائی و نظارتی کشور بوده و آخرین مرحله رسیدگی و دادخواهی در کشور می باشد ، قضات دیوان عالی کشور از با سابقه ترین قضات کشور بوده و قاضی شاغل در دیوانعالی کشور می بایست دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضات یا وکالت باشد .

اعاده دادرسی در امور مدنی از دادگاهی در خواست میگردد که حکم قطعی توسط آن دادگاه صادر شده باشد مگر آنکه ریاست قوه قضائیه خود راساً دستور اعاده دادرسی در خصوص آراء حقوقی را داده باشد اما اعاده دادرسی در امور کیفری با توجه و ذکر جهات و موارد ۷ گانه مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیماً به دیوانعالی کشور تسلیم و رسیدگی میگردد .در صورت انطباق یکی از جهات و موارد ذکر شده با ماده ۴۷۴ دیوان اقدام به نقض دادنامه و تجویز اعاده دادرسی می نماید .

پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه سابق پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع میگردد .

باستناد ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از موارد نقض آرا در دیوانعالی کشور ممانعت از حق وکیل گرفتن و انتخاب وکیل از متهم است که قانونگزار جهت سلب حق گرفتن وکیل مجازاتهای انتظامی علاوه بر نقض حکم در قانون در نظر گرفته است . و علاوه بر آن به موجب ماده ۱۹۰ ق . آ . د . ک سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود و از موارد نقض دادنامه ها در دیوانعالی کشور میباشد .

اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور

آراء قطعیت یافته دادگاه های کیفری بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری قابل اعتراض و « اعاده دادرسی » در دیوانعالی کشور می باشد اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور در خصوص رسیدگی به دادنامه های کیفری مقید به زمان و مواعید نبوده و هر زمان که یکی از جهات ماده ۴۷۴  :

الف ) کسی که به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد .

ب ) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد .

پ ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب به همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد در دو حکم بی گناهی یکی از آنان احراز گردد

ت )درباره شخصی به اتهام و اجرا احکام متفاوتی صادر شود .

ث )در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است

ج ) پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدیحادث شود و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد .

چ )عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد .

اعاده دادرسی توسط محکوم علیه یا وکیل رسمی دادگستری به وکالت تنظیم و مستقیماً به دیوانعالی کشور تسلیم میگردد توجه شود که شاکی چه شخصاً و چه با با وکالت رسمی دادگستری در دیوانعالی کشور حق اعاده دادرسی ندارد . در صورت نقض دادنامه در دیوانعالی کشور پرونده مجدداً به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده و مجدداً مورد رسیدگی قرار میگیرد .

اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی شکل متفاوتی دارد و جهت اطلاع از آن به www.vakil724.com مراجعه و یا اینکه با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ وکیل پایه دادگستری مشاوره حقوقی رایگان نموده و از شرایط اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی و نحوه اعطاء وکالت یا پیگیری آن اطلاع یابید .

اعاده دادرسی در خصوص دعاوی حقوقی قابل طرح در دیوانعالی کشور نمی باشد و تنها در دادگاه صادر کننده حکم قطعی می توان اعاده دادرسی را مطرح نمود .

فرجامخواهی در دیوانعالی کشور

در امور کیفری تنها دادنامه های صادره از دادگاه کیفری یک قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است این آراء در اجرای مواد ۲۷۳،۳۰۲و۴۲۸ ( اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ ) قانونی آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به تجویز رای وحدت رویه شماره ۷۵۴ ـ۲۵/۸/۱۳۹۵ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد .

و اما در امور مدنی ( حقوقی ) بر اساس ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی فرجام خواهی در خصوص دادنامه های حقوقی تنها از حیث تشخیص انطباق یا عدم انطباق دادنامه صادره با موازین شرعی و قانونی می باشد .

فرجام می بایست در فرم مخصوص فرجام و در مهلت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ ثبت شود ؛ فرجام خواهی در خصوص دادنامه های حقوقی پس از انجام امور دفتری در دادگاه بدوی به دیوانعالی کشور ارسال می گردد اما در امور کیفری تنها در خصوص دادنامه های دادگاه های کیفری یک در دیوان عالی کشور می باشد .

لطفا جهت مشاهده ادامه مطلب اینجا رو کلیک فرمایید

فرجام خواهی توسط افراد ذینفع پرونده یا وکلای آنان با امضاء قرارداد وکالتنامه رسمی با وکیل پایه یک دادگستری با حق فرجام خواهی قابل انجام است امراعاده دادرسی صرفاً توسط محکوم علیه قابل انجام می باشد .

فرجام خواهی در موعد مقرر قانونی به دادگاه تقدیم میگردد که پس از تکمیل پرونده و رفع نقص و تبادل لوایح از طریق دادگاه جهت رسیدگی به فرجام به دیوان عالی کشور ارسال می گردد .

در صورت نقض دادنامه فرجام خواسته در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی پرونده مجدداً به همان دادگاه صادر کننده رای اعاده میگردد.

با توجه به تخصصی بودن فرجام خواهی بهتر است از خدمات وکیل پایه یک دادگستری با تجربه در دیوان عالی کشور بهره مند گردید


مطلب رمز گذاری شده

Call Now Buttonبرای مشاوره رایگان تماس بگیرید
Open chat
برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!