دیوان عدالت اداری

« دیــــوان عدالت اداری »

با اعطاء وکالت در خصوص دعاوی خود به وکیل دیوان عدالت اداری  با تخصص در خصوص پرونده های دیوان عدالت اداری بصورت تضمین شده در موارد ذیل از خدمات حقوقی و مشاوره قضائی رایگان ما بهره مند شوید :

  • اعتراض به اقدامات و تصمیمات مراکز دولتی ، سازمان ، موسسات و وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی
  • اعتراض و ابطال آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ؛ تصمیمات و دستورات دولتی خلاف قانون و شرع
  • شکایت و اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی و هیات های بازرسی
  • اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و مواد کمیسیون ماده ۹۹ ،۷۷ و ۵۵ قانون شهرداری
  • اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و حفر چاه های غیر مجاز و پلمپ آن
  • شکایت در خصوص تضییع حقوق استخدامی و آراء صادره از هیات های بدوی و تجدیدنظر و عالی تخلفات اداری و هسته های گزینش استخدامی و رسیدگی به شکایات از آراء سایر دادگاه های اداری و مشمولین قانون استخدام کشوری
  • اعتراض و شکایت از آراء صادره از دوایر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچون هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و شکایت براساس قانون کار و همچنین مشمولین قانون استخدام کشوری ( اخراج ؛ سنوات ؛ حقوق معوقه ؛ بیمه ، مشاغل سخت و زیان آور ، مستمری ؛ بازنشستگی ؛ باز خریدی ، نقل انتقال غیر قانونی و هرگونه تضییع حقوق استخدامی و اعتراض به تصمیمات تامین اجتماعی و یا صندوق های بازنشستیگی لشکری و کشوری .

توسط وکیل رسمی کانون وکلای دادگستری و مشاوره حقوقی پذیرش وکالت وطرح شکایت و دعاوی و اعتراضات شما با وکالت وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری طی وکالتنامه و قرارداد رسمی و تضمینی ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

وکیل دیوان عدالت اداری
وکیل دیوان عدالت اداری

دیـوان عــــدالــــت اداری

دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی به تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی و مراجع اداری ، سازمان ها ، وزارتخانه ها ، شهرداری ها و شکایت و اعتراض به آراء و احکام هیات های تخلفات اداری ؛ هسته گزینش و امور  استخدامی ، کمیسیون های مالیاتی ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ؛ کمیسیون چاه های غیر مجاز و … تشکیل گردیده است .

دیوان عدالت اداری همچنین به شکایت مشمولین قانون استخدام کشوری پرداخته و در صورت مخالفت دستورالعمل ها و آئین نامه ها با قانون به نقض آن می پردازد .

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به تفصیل در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری  برشمرده شده است.

دیوان عدالت اداری در تهران متمرکز بوده و دارای شعب متعدد بوده که هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار می باشد بسیاری از قضات بازنشسته و با سابقه نیز در دیوان عدالت اداری حضور دارند علاوه بر آن دیوان عدالت اداری دارای یک هیات عمومی متشکل از قضات و روساء کلیه شعب بوده که در صورت شکایت و تظلمات و اعتراض اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و مقررات دولتی و شهرداری ها و مخالفت آن با شرع یا قانون نسبت به نقض آن یا آراء متناقض صادره از شعب دیوان عدالت اداری می پردازد .

نحوه و چگونگی طرح شکایت در دیوان عــــدالت اداری :

رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست بر روی فرم مخصوص دادخواست اوسط وکیل متخصص دیوان عدالت اداری میباشد .

براساس ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری شعبه رسیدگی کننده می تواند جهت انجام تحقیقات به سایر مراجع قضائی نیابت داده ویا ضابیطین قوه قضائیه یا مراجع اداری تحقیقات نماید .

برابر ماده ۲۹ در صورتیکه دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری به حقوق شخص ثالث آسیب وارد نماید مقررات مربوط به اعتراض ثالث ، جلب ثالث ، ورود ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری برابر آئین دادرسی مدنی ساری و جاری میباشد .

جلسات رسیدگی در دیوان عدالت اداری بدون حضور طرفین انجام می شود اما در صورت لزوم می تواند طرفین را برای اخذ توضیح دعوت نماید وکیل متخصص دیوان عدالت اداری نیز میتواند در تمامی مراحل پرونده حاضر باشد  .

وکیل دیوان عدالت اداری
وکیل دیوان عدالت اداری

صــدور دستور موقت در دیوان عـــدالت اداری :

در صورتیکه شاکی در دیوان عدالت اداری مدعی شود که اجرای اقدامات و آراء مورد اعتراض سبب ساز خسارت گردیده که جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعَّسر است قاضی شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری در صورت احراز فوریت و ضرورت می تواند دستور موقت صادر نماید .

دستور موقت در شعبات دیوان عدالت اداری می تواند همزمان با تقدیم دادخواست و یا بعد از آن باشد .

دستور موقت تنها در صورت فوریت و ضرورت و احراز تعدی یا تفریط صورت می پذیرد .

دستور موقت در دیوان عدالت اداری معمولاً در خصوص توقیف اجرا اقدامات و سازمان مشتکی عنه می باشد . تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری می بایست همزمان با ثبت دادخواست و یا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارئه شود ؛ دستور موقت در دیوان عدالت اداری بلافاصله بعد از صدور قابل اجرا میباشد .

با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده های دیوان عدالت اداری بصورت متمرکز در تهران انجام می گیرد و دفاتر استانی دی.ان عدالت اداری تنها به ثبت دادخواست مبادرت می نماید ؛ زمان رسیدگی به پرونده ها بسیار طولانی بوده و به سالها درازا میکشد و گاه ادارات و سازمانها نیز بصورت عامدانه پاسخ و یا لوایح خود را دیرتر از حد معمول ارسال تا موجب اطاله دادرسی گردند بنابراین حضور یک وکیل باتجربه و ماهر و با سابقه کار در دیوان عدالت اداری و یا مشاوره با یک قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری می تواند در تسریع در رسیدگی بسیار مثمر ثمر باشد .

وکالت در دیوان عدالت اداری تخصصی بوده و بسیاری از وکلا توانائی انجام آنرا نداشته و اعطاء وکالت به آنها ممکن است برایتان خسارت بار باشد بنابراین لازم است وکیل منتخب شما علاوه بر پروانه رسمی وکالت دارای تجربه کاری در دیوان عدالت اداری نیز باشد تا بتواند با راهکارها و ترفندهای قانونی در زمان کمتر و خارج از نوبت پرونده شما را به نتیجه رسانده و دفاع از موکل را بنحو احسن در دیوان عدالت اداری به ثمر برساند ، فراموش نکنید که طرف مقابل شما یعنی نماینده حقوقی ادارات و سازمانها در کار خود بسیار خبره بوده و راه های غلبه بر شاکی را کاملاً می شناسند و به آسانی می توانند با تجربیات مکرر و مدامی که داشته اند قاضی دیوان عدالت را مجاب به قانونی جلوه دادن تصمیم اداره یا سازمان خود در دیوان عدالت اداری بنمایند .

آراء و دادنامه های صادره از دیوان عدالت اداری توسط شعبات بدوی قابل تجدیدنظر خواهی در شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمی باشد که مستلزم تشریفات خاص خود توسط شاکی یا وکیل رسمی دادگستری در امور دیوان عدالت اداری با تصریع « مراجعه و انجام وکالت در دیوان عدالت اداری » در قسمت حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه میباشد .

پس از طی مراحل تجدید نظر اعاده دادرسی نیز در دیوان عدالت اداری قابل انجام می باشد برای ثبت دادخواست به دیوان عدالت اداری نیازی به مراجعه به تهران نیست و مطابق ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری علاوه بر دبیرخانه دیوان می توان به دفاتر اداری دیوان عدالت اداری در مراکز استانها نیز مراجعه و با ثبت دادخواست رسید دریافت نمود .

اجرای احـــکام دیوان عدالت اداری :

کلیه اشخاص و سازمانها و مراجع دولتی موظفند آراء دیوان عدالت اداری را پس از ابلاغ فوراً به مرحله اجرا درآورند .

در صورت عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری به درخواست محکوم له مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم به رئیس دیوان عدالت اداری منعکس گردیده که موضوع به واحد اجرای احکام ارجاع و قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری ابتدا مسئول مربوطه را احضار و با اخذ تعهد مبنی بر اجرای حکم مهلت مناسبی اعطا میکند و یا اینکه دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آنان به میزان محکوم به در صورتیکه حکم یکسال بعد از ابلاغ اجرا نشده باشد را صادر می کند و یا اینکه دستور توقیف وضبط اموال محکوم علیه و ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان عدالت اداری را صادر می نماید .

براساس قانون سرپیچی از دستورات و احکام دیوان عدالت اداری موجب انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۵ سال و جبران خسارت وارده به محکوم له می گردد .

 چنانچه ادارات سازمانها و … از اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری امتناع نمود و شما را با مشکل مواجه نموده اند ما با تجربه سالها وکالت در دیوان عدالت اداری راهکار مناسبی برایتان داریم .

۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره با سابقه در دیوان عدالت اداری هزینه دادرسی ؛ دستمزد ؛ حق الوکاله وکیل بصورت نقد و اقساط مطابق توان مالی شما دریافت میگردد و بدلیل کثرت پرونده ها یمان در دیوان عدالت اداری ما ارزان ترین حق الوکاله و بهترین وکالت در دیوان عدالت اداری را برای شما رقم می زنیم .

تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری توسط وکیل مجرب و کارآزموده دیوان عدالت اداری و بصورت ارزان و فوری قابل انجام است .

جستجوی وکیل ماهر در دیوان عدالت اداری با یافتن ما پایان می پذیرد ، از ابتدا تا انتها در کنار شما و پشتیبان شما هستیم .

نحوه و کیفیت فعالیت و نحوه نگارش وکیل خاص دیوان عدالت اداری و تسلط وکیل به قانون ، آئین نامه ؛ آراء وحدت رویه و مقررات و قوانین مرتبط با موضوع تاثیر به سزائی در صدور رای توسط قضلت دیوان عدالت اداری داشته و در تسریع  و اخذ نتیجه و پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری موثر می باشد .

یافتن یک وکیل خوب و مسلط موفقیت شما در دیوان عدالت اداری را در پی خواهد داشت .

خاطر نشان می سازد که چنانچه در اثر احکام اعتراض شده در دیوان عدالت اداری که خلاف و تخلف سازمان اثبات شود مرجع مطالبه خسارت پس از اخذ دادنامه محکومیت دیوان عدالت اداری در دادگاه عمومی صورت می پذیرد .

قابل ذکر است دادنامه ها ، تصمیمات و احکام صادره از مراجع قضائی دادگستری و دادسرای و دادگاه های نظامی و دادگاه های انتظامی و سازمان قضائی نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد ، همچنین در خصوص شکایات علیه بانکها و مخابرات و سازمانهای خصوصی سازی شده نیز ابتدا با وکیل خود مشورت نمائید . مشاوره با وکیل شما را از اتلاف وقت و هزینه دور نگه داشته و سریعتر به نتیجه خواهید رسید .


مطلب رمز گذاری شده

برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید