ماه: دی ۱۴۰۲

احاله

احاله

احاله چیست ؟

ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مقرر میدارد که :

در هر مرحله از رسیدگی کیفری احاله پرونده پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان حسب مورد به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدا و موافقت شعبه اول

برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید