مهریه

مهریه وکیل مهریه مطالبه مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه مهر المثل مهرالمتعه مهرالمسمی مهرالسنه مشاور حقوقی رایگان با وکیل 09128394483

وکیل مهریه جهت مطالبه مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه و در خصوص مهرالمثل – مهرالمتعه – مهرالمسمی و مهرالسنه ماماده مشاوره حقوقی رایگان میباشد.

مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زن است است که با عقد نکاح به او تعلق میگیرد مردم زن به پرداخت آن است به طوری که حتی در صورت فوت مرد مهریه بر گردن مرد باقی می‌ماند و باید از ماترک او پرداخت شود.

این مهم از قدیم  اینطور بین  خانواده ها مرسوم بوده  که طی مراسمی میزان مهریه مشخص می‌شده و   توافق صورت می گرفت و در عقد نامه ثبت میشود .

در اینجا در اینجا به بررسی مهریه انواع مهریه و شرایط آن می پردازیم به محض جاری شدن صیغه عقد زن مالک مهریه می‌شود .

هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد بتواند به عنوان مهریه تعیین شود و در واقع این یک پشتوانه مالی برای زن به حساب می‌آید که البته امروزه به عنوان یک اهرم فشار هم تلقی می شود که حتی در صورت نشوز و عدم تمکین زن باز هم به او تعلق میگیرد موضوعی که امروزه در دادگاه خانواده به وفور مطرح می‌شود و خانم هایی را می‌بینیم که به دنبال  مطالبه مهریه خود هستند   .

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی می گوید «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.در واقع براساس این حکم از قانون مدنی، زن به محض انعقاد عقد نکاح، مالک مهریه اش است و می تواند آن را مطالبه کند. به این نوع از مهریه، «عندالمطالبه» گفته می شود.

مهریه وکیل مهریه مطالبه مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه مهر المثل مهرالمتعه مهرالمسمی مهرالسنه مشاور حقوقی رایگان با وکیل 09128394483
مهریه وکیل مهریه مطالبه مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه مهرالمثل مهرالمتعه مهرالمسمی مهرالسنه مشاور حقوقی رایگان با وکیل ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳

انواع مهریه

مهریه در احکام و قوانین ما بر اساس استطاعت مالی مرد به دو نوع عندالاستطاعه و عندالمطالبه تقسیم میشود.

از نظر زمان  تعیین مهر در نکاح هم مهریه به انواع ذیل تقسیم میشود:

مهرالمثل

مهر المتعه.

مهرالمسمی

مهرالسنه

مهریه عندالمطالبه:

 

عندالمطالبه به معنی هنگام مطالبه است.

مهریه ای است که زن هر زمان آن را مطالبه کند مرد باید آن را بپردازد و در صورت عدم پرداخت مرد زن می تواند از مراجع قانونی  توسط وکیل مهریه ابتدا در اجرای ثبت و سپس در دادگاه خانواده برای مطالعه آن اقدام  کند       .

ویژگی مهریه عند المطالبه این است که مردحتی در صورتیکه استطاعت مالی هم  ناشته  باشد و اعسار او هم اثبات شده باشد باز هم ملزم به پرداخت مهریه است و در قانون ضمانت اجراهایی وجود دارد که زن میتواند با استناد به آنها مرد را ملزم به پرداخت مهریه کند.

مهریه عندالاستطاعه

مهریه است که مرد هر زمان که توانایی مالی داشته باشد موظف به پرداخت مهریه است است و زن در صورت اثبات استطاعت وتوانایی مالی مرد در پرداخت مستحق دریافت مهریه است.

 

حال به بیان انواع  مهریه  براساس میزان ان میپردازیم:

 

۱-مهر السنه

 

مهریه ای است که رسول خدا |(ص) برای کلیه زنان و دخترانش تعیین نموده و از ان تعبیر به هرالسنه میشود و به تعبیری دیگر مهریه حضرت فاطمه (ص)می باشد که میزان ان ۵۰۰ درهم میباشد و اگر مهرالسنه تعیین شده باشد به نرخ روز تعیین میشود.

۲-مهرالمسمی

 

همان مهریه معمول و متعارف امروزه است که در جامعه و بین خانواده ها مرسوم شده است و در واقع همان میزان مالی است که به عنوان مهریه در عقد نکاح ذکر میشود و مورد موافقت زوجین است و در عقد نامه ثبت میشود.

۳-مهرالمثل

درمواردی که مهر تعیین نشده و یا به بعد از عقدموکول  شده است و  زوجین میتوانند با توافق یکدیگر میزان ان را معین کنند حال اگر قبل تراضی برای تعیین مهر نزدیکی صورت گیرد زوجه در این صورت مستحق مهرالمثل است و مهرالمثل عبارت است از مالی که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی واحوال خویشان  ونزدیکان زوجه و شرایط اجتماعی شغلی تحصیلی زوجه   تعیین میشود.

مستند قانونی مهرالمثل میتوان به موادبر ۱۱۰۰ قانون مدنی، هنگامی که مهرالمسمی؛ مجهول بوده، مالیت نداشته یا ملک غیر باشد، تعیین می شود. همچنین، ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی، شرط تعلق مهر المثل را زمانی میداند که مهریه، در حین نکاح دایم، ذکر نشده است.

۴-مهرالمتعه

زمانی است که در هنگام نکاح و عقد مهریه تعیین نود و زوجه هم اصرار بر این داشته باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاقدهد در این حال باید مبلغ  مقداری را به عنوان مهریه تعیین و به زوجه پرداخت میکند و این مبلغ بستگی به وضعیت ملی زوج دارد .

*بنابراین وجه تمایز مهرالمثل و مهرالمتعه این است که اولی به وضع خانوادگی زوجه و دومی به وضعیت مالی زوج بستگی دارد مستند قانونی مهرالمتعه میتوان به مواد۱۰۸۴و۱۰۹۳ قانون مدنی اشاره کرد

ذکرچند نکته مهم

مهریه می تواند ترکیبی از انواع آن باشد و مثلا می تواند مقداری از مهریه عند المطالبه و مقداری از آن عند الاستطاعه باشد .

با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده ، میزان مهریه هر چقدر که توافق شود ، تنها تا ۱۱۰ سکه آن، زن در صورت عدم پرداخت برای جلب شوهر اقدام نماید و برای دریافت مبالغ مازاد بر آن ، امکان جلب مرد وجود ندارد، مگر اینکه ملائت وتوانایی مالی مرد اثبات گردد.

مهریه از هر نوعی که باشد تحت شرایط خاص خود قابل مطالبه است و مرد در هر صورت باید مهریه همسر خود را بپردازد .

در عقد دائم برخلاف  عقد موقت که اجبار به تعیین مهر شده است در عقد نکاح دایم، شرط لازم و ضروری، برای صحت عقد نیست. در نکاح دایم، در صورتی که در زمان عقد، مهریه ای تعیین نشده باشد نیز عقد صحیح است و طرفین می توانند، بعد از ازدواج، در مورد مهریه، توافق کنند که در واقع ملاک تقسیم بندی مهریه بر همن اساس است.

شرایط وصول و پرداخت مهریه برای زوجه وزوج با توجه به قانون  جدید

 

بر اساس اصلاحاتی که کمیسیون حقوقی  مجلس دررابطه با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  اعمال کرده زوجه می ‌تواندتوسط وکیل مهریه  وارائه عقد نامه ، به عنوان یک سند اجرایی، به ادارات ثبت، از قسمت اجرائیات ثبت، مهریه خود را به اجرا گذاشته و بنابراین، نیاز به ارائه دادخواست و اجرای مهریه ازطریق دادگاه در بدو امر نمی باشد.

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، مقرر می دارد: “هرگاه مهریه، در زمان وقوع عقد، تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن، مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج، ملاک پرداخت است.”

بر این اساس، در صورت عدم استطاعت زوج، تنها به میزان صد و ده سکه از مهریه زن، ضمانت اجرای جلب را دارد. تا ۱۱۰ سکه، عندالمطالبه لحاظ می شود و اثبات توانایی مالی مرد، برای پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه، بر عهده زوجه می باشد.

همچنین، مردان می توانند با اثبات اعسار خود به دادگاه، اقدام به، قسط بندی مهریه نمایند. در صورتی که اقساط تعیین شده توسط دادگاه، برای پرداخت مهریه، سنگین باشد، مردان، می توانند با درخواست تعدیل اقساط مهریه از دادگاه، اقدام به متعادل کردن اقساط تعیین شده، از سمت دادگاه نمایند.

در اخر ذکر این نکات را لازم میدانم که خانواه ها و خود طرفین در نظر داشته باشند که مهریه به هر میزان ضامن خوشبختی نمیباشد ولی چنانچه اصل بر عدم تفاهم  ناسازگاری طرفین  باشد مهریه میتواند یک پشتوانه برای زن باشد ولی با توجه به محدودیت های قوانین امروزی مطالبه و وصول مهریه راهی بس سخت و دشوار شده است بنابراین توصیه میشود که افراد برای تسریع در روند پیگیری و جلوگیری از تضییع حقوقشان به دلیل راه های زیاد جهت  از دین  ودشوار بودن اثبات ان حتما کنار خود یک وکیل  مجرب ومتخصص درامور مربوط به مهریه و   البته دلسوز داشته باشند و قبل از از مشاوره حقوقی  درست بهره مند شوند.

مهرالمتعه وکیل مهریه مهرالمتعه

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*

    برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
    برای مشاوره رایگان تماس بگیرید